REGULAMIN

 

 

 

Regulamin sprzedaży internetowej obowiązuje od: 01.01.2019r.

 

 

 

§ 1. DEFINICJE

 

 

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 

 1. ROLTRONIK – Elektronika, Automatyka Maszyn Rolniczych ROLTRONIK Robert Cybulski, nazwa skrócona ROLTRONIK Robert Cybulski z siedzibą w Szczepankach 79, 86-320 Łasin, NIP 8741502271, REGON 340448533, będący usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013r. poz.1422).
 2. Portal – portal internetowy firmy ROLTRONIK prowadzony pod adresem www.roltronik.pl, za pośrednictwem którego ROLTRONIK świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą elektroniczną.
 3. Towar – rzecz przeznaczona na sprzedaż.
 4. Kupujący – osoba podejmująca działania zmierzające do nabycia towarów.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
 6. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez ROLTRONIK Robert Cybulski w ramach ROLTRONIK, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Rejestracja – procedura zakładania konta.
 8. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez ROLTRONIK pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach ROLTRONIK.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

§ 2. POSTANOWENIA OGÓLNE I OFERTA

 

 

 

 1. ROLTRONIK świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez ROLTRONIK oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszystkie towary oferowane przez ROLTRONIK są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 5. ROLTRONIK prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów.
 6. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 7. Zamówione na Portalu towary dostarczone są na zasadach wskazanych w zakładce „Dostawa” oraz niniejszym Regulaminie.
 8. Na zamówione na Portalu towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Płatności” oraz niniejszym Regulaminie.
 9. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
 10. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. ROLTRONIK nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jego własnością bez jego pisemnego zezwolenia.
 11. Zdjęcia prezentujące towary mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, tzn. rozmiar, kolor a w szczególności struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.
 12. Opisy towarów znajdujących się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
 13. Jeżeli Kupujący nie ma pewności, czy wybrany towar będzie odpowiedni, ROLTRONIK prosi o kontakt telefoniczny: 690 260 806 lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@roltronik.pl. Kupujący w celu ułatwienia doboru towaru powinien przygotować: model, rok produkcji opryskiwacza oraz zdjęcia poglądowe.
 14. Ceny towarów podane na Portalu wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 15. Do towaru objętego gwarancją dołączony jest formularz gwarancyjny, znajdujący się w załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu, opisujący warunki wykonania uprawnień z tytułu gwarancji.
 16. Szczegółowe informacje o towarach objętych gwarancją znajdujących się na Portalu w zakładce „Gwarancje”.
 17. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty sklepu stacjonarnego.
 18. ROLTRONIK zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 19. ROLTRONIK nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 20. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem posiadającym dostęp do sieci internetowej.
 21. Kupujący zobowiązany jest do:

 

- niedostarczania treści o charakterze bezprawnym; korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

- korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz ROLTRONIK;

 

- korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. ROLTRONIK zastrzega sobie prawo zmiany terminu zamówienia z przyczyn niezależnych od niego. Kupujący nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby ROLTRONIK Sąd Rejonowy w Grudziądzu.
 4. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a ROLTRONIK niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności/cookies.

 

 

 

 

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 

 

 1. Kupujący najpierw powinien stworzyć konto.
 2. Po zalogowaniu się na swoje konto Kupujący może dokonywać czynności związanych z zakupem towarów.
 3. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez ROLTRONIK na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 4. Warunkiem przyjęcia przez ROLTRONIK zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. ROLTRONIK oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 5. Łączna kwota zamówionych towarów musi przekraczać 30zł brutto, żeby zamówienie zostało zrealizowane.
 6. Wybór opcji „Potwierdzam zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia.
 7. Jeżeli Kupujący po „Potwierdzeniu zamówienia” chciałby zmienić, zrezygnować bądź złożyć nowe zamówienie w tej samej dostawie, musi skontaktować się ze sklepem stacjonarnym pod nr tel.: 690 206 806.
 8. W momencie wyboru opcji „Potwierdzam zamówienie” zostaje zawarta między ROLTRONIK a Kupującym umowa sprzedaży przez ROLTRONIK towarów wymienionych w potwierdzeniu złożonego zamówienia, przesłanym przez ROLTRONIK Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez ROLTRONIK zamówienia do realizacji.
 9. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty przelewem, powinien dokonać zapłaty za zamówione w ROLTRONIK towary w ciągu 48 godzin od polecenia zapłaty.
 10. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostaje anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 11. O terminie realizacji zamówienia ROLTRONIK informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 12. ROLTRONIK zastrzega sobie prawo zmiany terminu zamówienia z przyczyn niezależnych od nas. Kupujący nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.
 13. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od:

 

- zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego Dotpay;

 

- przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

 

- złożenia zamówienia – w przypadku płatności gotówką „za pobraniem”.

 

 1. ROLTRONIK zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

 

- elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a ROLTRONIK nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

 

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

 

- błąd magazynowy.

 

 1. Jeżeli Kupujący chciałby zamówić towar, którego „brak na magazynie” może skontaktować się ze sklepem stacjonarnym pod nr tel.: 690 206 806 w celu otrzymania informacji o dostępności, terminie realizacji oraz koszcie dostawy.
 2. Jeżeli ROLTRONIK nie może zrealizować zamówionego i opłaconego towaru przez Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), wówczas informuje Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji i zwraca otrzymaną kwotę w ciągu 5 dni od momentu skontaktowania się z Kupującym. Kupujący w tej sytuacji nie może wnosić żadnych roszczeń.
 3. Zamówień można dokonywać za pomocą:

 

- Portalu;

 

- poczty elektronicznej: sklep@roltronik.pl;

 

- telefonicznie: 690 206 806

 

- osobiście w sklepie stacjonarnym.

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży z ROLTRONIK i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu dokumentu zakupu w formie elektronicznej.
 2. ROLTRONIK wystawia dokument zakupu w formie elektronicznej w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Kupujący wraz z zamówionym towarem otrzymuje dokument zakupu w formie papierowej. Kupujący może również otrzymać dokument zakupu w formie PDF pocztą elektroniczną po wcześniejszym skontaktowaniu się z ROLTRONIK.
 3. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a ROLTRONIK niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności/cookies.

 

 

 

 

 

§ 4. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 

 

 

 1. Kupujący uiszcza zapłatę za zamówiony towar i dostawę w jeden z następujących sposobów:

 

- przelewem tradycyjnym;

 

- kartą kredytową;

 

- szybkim e-przelewem internetowym;

 

- „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 1. Przy płatności kartą kredytową lub szybkim e-przelewem naliczona zostanie dodatkowa opłata za transakcję, o wartości której Kupujący zostanie poinformowany przy końcowym etapie zamówienia.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji Dotpay lub banku Kupującego, Kupujący może dokonać zapłaty przelewem tradycyjnym na konto ROLTRONIK: 07 2490 0005 0000 4530 8173 4678 ALIOR BANK.
 3. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

 

- odebrany przez Kupującego osobiście w sklepie stacjonarnym ROLTRONIK w Szczepankach 79, 86-320 Łasin;

 

- wysłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

 1. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z pkt.1 powyżej.
 3. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo dostarczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), ROLTRONIK zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 4. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawartość przesyłki. Kupujący niezwłocznie sprawdza kompletność dostawy pod względem jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ubytku w doręczonej przesyłce należy sporządzić „protokół uszkodzenia przesyłki” w obecności kuriera.
 5. ROLTRONIK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów wynikłe ze strony firmy kurierskiej.

 

 

 

 

 

§ 5. GWARANCJE

 

 

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się na Portalu są fabrycznie nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.
 2. Gwarancja obejmuje towary, u których nie wykryto wad i usterek zależnych od złego użycia, złej konserwacji produktu lub zastosowania nieracjonalnego, nieprawidłowego i niezgodnego z instrukcjami technicznymi.
 3. Gwarancją nie są objęte towary zmodyfikowane, naprawione i naruszone przez Kupującego lub osoby trzecie.
 4. Celem weryfikacji uszkodzonego towaru należy go dostarczyć do ROLTRONIK z dokumentem zakupu oraz z wypełnionym formularzem „Gwarancja”, znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Towar ten należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ROLTRONIK Robert Cybulski Szczepanki 79, 86-320 Łasin. ROLTRONIK nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 5. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby ROLTRONIK Sąd Rejonowy w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. REKLAMACJE

 

 

 

 

 

 1. ROLTRONIK zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić u ROLTRONIKA reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@roltronik.pl lub pisemnie na adres: ROLTRONIK Robert Cybulski Szczepanki 79, 86-320 Łasin.
 2. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawartość przesyłki. Kupujący niezwłocznie sprawdza kompletność dostawy pod względem jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ubytku w doręczonej przesyłce należy sporządzić „protokół uszkodzenia przesyłki” w obecności kuriera.
 3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 4. Reklamowane towary należy dostarczyć do ROLTRONIK z dokumentem zakupu oraz z wypełnionym formularzem „Reklamacja”, znajdującym się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ROLTRONIK Robert Cybulski Szczepanki 79, 86-320 Łasin. ROLTRONIK nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 5. ROLTRONIK ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania.
 6. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby ROLTRONIK Sąd Rejonowy w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 

 

 

 

 

 1. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Konsument przed zwrotem towarów powinien poinformować ROLTRONIK o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej sklep@roltronik.pl lub telefonicznie: 690 206 806.
 3. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary.
 4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 5. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek zmian i ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Konsument powinien dostarczyć do ROLTRONIK z dokumentem zakupu oraz z wypełnionym formularzem „Odstąpienie od umowy”, znajdującym się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zwracane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ROLTRONIK Robert Cybulski Szczepanki 79, 86-320 Łasin. ROLTRONIK nie odbiera paczek za pobraniem.
 7. Konsument ponosi wszelkie koszty.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są towary:

- ze śladami używania, śladami zapachowymi (dym papierosowy, zapach środków ochrony roślin itp.) przez Konsumenta;

- nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom;

- dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z      tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona

11. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby ROLTRONIK Sąd Rejonowy w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8. OCHRONA DANYCH

 

 

 

 

 

 

 

 1. ROLTRONIK zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018r,. poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących ROLTRONIK podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

 

 

 

 

§ 9. KONTAKT

 

 

 

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w ROLTRONIK towarów Kupujący może skontaktować się z ROLTRONIK za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@roltronik.pl bądź telefonicznie: 690 206 806.

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1.: Gwarancja

 

Załącznik nr 2.: Reklamacja

 

Załącznik nr 3.: Odstąpienie od umowy

 

 

 

 

Zgodna na otrzymywanie informacji handlowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "ROLTRONIK Robert Cybulski" z siedzibą w Szczepanki 79, 86-320 Łasin. Nip 8741502271, tel. 503 760 554 (dalej również ROLTRONIK Robert Cybulski) w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez ROLTRONIK Robert Cybulski drogą elektroniczną.

Zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest obowiązkowa. W każdej chwili może Pani / Pan również zrezygnować z jego otrzymywania