POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego ROLTRONIK. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej ROLTRONIK.

Na podstawie art. 13 Ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018r,. poz. 1000) zwanego dalej „RODO” informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego ROLTRONIK jest ROLTRONIK Robert Cybulski z siedzibą w Szczepankach 79, 86-320 Łasin, NIP 8741502271, REGON 340448533, sklep@roltronik.pl, tel. 690 206 806 („Administrator”).

  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.b) lub f) RODO w celu realizacji łączącej strony umowy wykonywanych zleceń. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych w proces realizacji umowy lub zlecenia, oraz przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  3. Dane osobowe Kupującego wynikające z zawarcia i realizacji umowy lub odrębnego zlecenia, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

  4. Przysługuje Kupującemu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kupującego.

  5. Przysługuje Kupującemu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO.

  6. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

  7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

POLITYKA COOKIES

  1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

  2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis strony internetowej ROLTRONIK obowiązuje aktualna wersja Polityki cookies.